ادامه جنگ روانی حاميان احمدی نژاد
Gooya from Jahan News
01-Jul-2009 (one comment)

هر چند نزديکان افراد اصلاح طلب دستگير شده با فرار به جلو سعی در وارونه نشان دادن اعترافات کسانی چون تاج زاده، قوچانی، ابطحی و هدايت آقايی دارند اما قرائن و شواهد موجود نشان از آن دارد که اغلب اين افراد با برنامه ای دقيق و آموزش هايی اساسی برای براندازی نظام تعليم ديده بودند.به گزارش جهان، معاون سابق سيد محمد خاتمی که با عرصه وبلاگ نويسی تا حدودی خود را در جريان فضای سياسی کشور تعريف کرده بود در اعترافات اشک آلود خود نکات جالب توجهی را افشا کرده است. وی که از خلع لباس شدن خود استقبال هم کرده است رسما به تحريک مردم و جوانان به انجام اغتشاش و آشوب های رسانه ای و ايجاد تشنج در فضای سياسی کشور اعتراف کرده است. اما در ديگر سو، يکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که به دليل دست داشتن در اغتشاشات دستگير و تحويل قانون شده است در اعترافاتی بی سابقه پرده از فعاليت هايی برداشته است که با هزينه های کلان و برای براندازی... >>>

Majid Zahrai

"We did it!"--More forced confessions

by Majid Zahrai on

I guess IRI will never grow tired of playing the same worn out games over and over agin. Nobody believes this shit anymore. Yeah, all the people who oppose you got together and arranged a scenario where YOU cheated, lied, attacked, injured, and murdered innocent people. They made you do it, right?!!!

I read in another news bit that Ghoochani doesn't even have a passport, and he has confessed to having received training outside Iran?!!! They are cruel and ruthless, but oh so dumb!Share/Save/Bookmark