براندازی نرم و چند سوال
Sepidaran / Ahmad Shirzad
03-Jul-2009

دیروز، چهارشنبه 10 تیر 88، شش روزنامه اصلاح طلب و مستقل منتشر نشدند. صد تومان پول با ارزش را دادم بابت روزنامه بی ارزش ایران تا ببینم احممدی نژاد بعد از چند روز سکوت اجباری چه چیزی گفته است. این روزنامه تیتر نخست را چنین زده بود: "شکست توطئه براندازی نرم در ایران" .در متن خبر این جملات از قول وی آمده بود: "..... انتخابات در حقیقت نوعی رفراندم بود. ملت ایران در این مسیر پیروز شدند و دشمنان علیرغم توطئه های پنهان و آشکاری که جهت براندازی نرم طراحی کرده بودن، شکست خوردند و به اهدافشان نرسیدند...." فرض کنیم انتخابات یک رفراندم بود بین روش های احمدی نژادی و دیدگاه مقابل آن، سوال این جاست که 1- دشمنان این وسط چه کسانی بودند؟ آیا انتخابات رفراندمی بود بین احمدی نژاد و دشمنان؟ کدام دشمنان؟ دشمنان چه کسی یا کسانی؟2- توطئه های آشکار و پنهان دشمنان چه بود؟3- چه اتفاقی اگر می افتاد توطئه براندازی نرم به نتیجه ... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark