مشروعيت اين دولت به دليل عدم اعتماد مردم، زير سوال است
Norooz
06-Jul-2009 (one comment)

موسوي با اشاره به شعار هر شهروند يك ستاد و قطع راه هاي اطلاع رساني درست در هفته هاي اخير، گفت: در انتخابات مردم به هم كمك و اطلاع رساني كردند و ايده ي هر شهروند يك ستاد را به خوبي اجرا كردند و در حال حاضر ستادي نيست ولي همه براي كمك و اطلاع رساني به يكديگر وظايفي دارند كه بايد آنها را به خوبي انجام دهند.رييس فرهنگستان هنر هم چنين در پاسخ به پرسشي درباره ي مشروعيت دولت اضافه كرد: مشروعيت دو نوع است؛ يك مشروعيت مشروعيتي است كه برآمده از شرع است و نوع ديگر آن مشروعيت سياسي است. وقتي دولتي در چارچوب قانون شكل نمي گيرد در نظر مردم مشروعيت ندارد و اين مساله دولت را ضعيف مي كند و حتي به سمت خشونت عليه مردم سوق مي دهد. در حال حاضر مشكل اين دولت، مشروعيت سياسي دولت است كه دولت را با مشكلات جدي در زمينه هاي داخلي و سياست خارجي مواجه مي كند.وي ادامه داد: همه ي دولت ها تلاش مي كنند كه مشروعيت بالاتري داشته باشند ولي در اين دولت... >>>

Ali Lakani

Mousavi: protest the illegitimate government

by Ali Lakani on

Mousavi doesn't sound intimidated.  He resolutely invites people to a continuation of protests. Share/Save/Bookmark