محمود احمدى نژاد: من خودم نماد تغيير هستم
Radio Farda
07-Jul-2009

در حالى كه اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهورى ادامه دارد محمود احمدى نژاد سه شنبه شب، خود را «نماد تغيير» در ايران دانست و گفت: تغييرات در دولت آينده قابل توجه خواهد بود.آقاى احمدى نژاد كه با ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار راى به عنوان برنده انتخابات رياست جمهورى دهم معرفى شده است با حضور در تلويزيون دولتى ايران، انتخابات اخير را «كاملا پاك و سالم» دانست و گفت: با اين انتخابات ما وارد دوران جديدى در عرصه داخلى و خارجى شديم.
مخالفان نتايج انتخابات رياست جمهورى مى گويند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى به نفع محمود احمدى نژاد صورت گرفته است و دولت بر آمده از اين نتيجه را مشروع نمى دانند.آقاى احمدى نژاد در سخنرانى تلويزيونى خود به مخالفان نتیجه انتخابات حمله كرد و گفت: «از مدعيان سياستمدارى پذيرفته نيست كه اين حماسه عظيم را اين طور زير سوال ببرند كه البته نخواهند توانست.»وى كه از روى متن با مخاطبا... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark