بحران آگهى در صدا و سيما
Hayateno
12-Jul-2009 (one comment)
اطلاعات دريافتى از اين شرکت‌ها حاکى‌از رکود آگهى‌هاى تلويزيونى در شش ماهه اول سال است که همواره طبيعى و قابل پيش‌بينى بوده اما با اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهورى در خردادماه و عملکرد صدا و سيما در انعکاس اخبار و گزارش‌هاى تجمع‌ها و اعتراض‌هاى مردم به نتايج اين انتخابات رکود آگهى شدت بيشترى يافته و تبديل به «بحران» شده است. مسئول يکى از اين شرکت‌هاى تبليغاتى که نخواست نامش فاش شود با تاييد اين خبر به حيات نو مى‌گويد: با توجه به اتفاق‌هاى اخير، قراردادهاى بلندمدت آگهى با تلويزيون به شدت کاهش يافته و حتى برخى صاحبان کالا قراردادهاى آگهى پيشين خود را «لغو» کرده يا انصراف مى‌دهند.به گفته اين منبع آگاه، در هفته گذشته صدا و سيما به شرکت‌هاى تبليغاتى نمابرى را ارسال کرده که براساس آن مکانيزم تشويقى جديدى براى افزايش آگهى‌هاى تجارى در نظر گرفته شده است. اما گويا اين مکانيزم‌ها‌هم تاکنون پاسخ نداده است. اي... >>>
recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark

 
hamsade ghadimi

the prices seem unreal

by hamsade ghadimi on

the article says that the price for airing a commerical for a highly watched show (class 25/27) in iran is 5 million toman per second. that comes out to about $190,000 for a 30 second slot (a usual amount of time for commercial slots sold in us).  are these prices for real?  i know that national commercials can cost quite a bit of money. for 'american idol' it probably costs around $700,000 for a 30-second slot. but controling for number of viewers and wages earned in the us, it seems to be a bargain compared to 'seda and sima' prices!

at any rate, i hope that the article is true and there will actually be economic boycotting and strikes within iran.