شیوه ای جدید و شیک برای اسکناس سبز نویسی با پرینتر
Mihanesabzeman.blogspot.com/
18-Jul-2009 (2 comments)

ببخشید چکیده ندارد.  باید این عکس ها را ببینید.  ظرف هفته های گذشته، یکی از اشکال سادهء مخالفت مدنی نوشتن پیام روی اسکناس های رایج مملکت شده است.  این لینک نشان می دهد چگونه عکس ندا و سهراب را با چاپگر روی اسکناس چاپ می کنند.

//mihanesabzeman.blogspot.com/2009/07/blog-post.html

>>>
Majid Zahrai

interesting form of civil disobedience

by Majid Zahrai on

 باید این عکس ها را ببینید.  ظرف هفته های گذشته، یکی از اشکال سادهء مخالفت مدنی نوشتن پیام روی اسکناس های رایج مملکت شده است.  این لینک نشان می دهد چگونه عکس ندا و سهراب را با چاپگر روی اسکناس چاپ می کنند.Share/Save/Bookmark

 
khaleh mosheh

Fantastic

by khaleh mosheh on

A great way of keeping the our Martyrs who paid dearly with their lives in the forefront of the people's minds.