رهبر عليه رهبر! آقای خامنه ای! مردم شما را نمی خواهند! بابک داد
gooya news / Babak Dad
22-Jul-2009

 بدون کشتار مردم بی گناه را در وجود شريف تان سراغ داريد؟ اگر داريد بسم الله! بگذاريد مردم در يک "رفراندم آزاد" حکومت مورد نظر خودشان را خودشان تعيين کنند و تسليم خواست ملت شويد. قطار نظام شما با همه هيمنه اش، از ريل خارج شده و شما داريد روزهای پايانی سقوط خود را نظاره می کنيد ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark