روز تنفيذ احمدی نژاد را "عزای ملی" اعلام کنيم!
gooya news / Babak RAD
28-Jul-2009 (2 comments)

روز تنفيذ حکم احمدی نژاد، رئيس جمهوری منصوب رهبری، سياه ترين روز تاريخ معاصر ما خواهد بود. روزی است که رهبر با دست آلوده به خونش، حکم رياست جمهوری "مادام العمری" را به احمدی نژاد اعطاء می کند و با اين کار، بر خلاف انتخاب ملت و خواست مردم، يکی از شيادترين و دروغگوترين کسانی را به مسند رياست جمهوری می نشاند که تاريخ معاصر ما به خود نديده است ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
تلنگر

Just a suggestion

by تلنگر on

 

This is a time to change.  

Even change the feeling. 

We were sad every day and this is time to chenge it to proudness.

becouse we start the to be changed.

so we can  start the new day even with out the sorrow.


Mort Gilani

Not a Good Idea

by Mort Gilani on

Don't Iranians have enough national days of mourning?