هالوکاست اسلامی در ايران! قبل از امحای آثار جنايت ها، برای سران کودتا کيفرخواست بين المللی بدهيم! بابک داد
gooya news / Babak DAD
30-Jul-2009

اين از برکات اين کودتا بود که به يک باره، تمام اسناد و مدارک جنايات نظام ولايی را "رو" کرد. تا آن اندازه که کمپ کهريزک را به اردوگاه آشويتس تبديل نمودند و يک "هالوکاست اسلامی" به دست آقای خامنه ای و کودتاچيان رقم خورد که "ابعاد واقعی" جنايات در آن، حتی با دستور نمايشی تعطيلی آن، مخفی نخواهد ماند! ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark