درباره "شعارها" و واژه ها در مسير سبز دموکراسی،
gooya news / razbeh Mir Ebrahimi
04-Aug-2009

در حال حاضر و در شرايطی که مبارزات مسالمت آميز "حق طلبانه" مردم ايران آنقدر عمق يافته که بخش وسيعی از بدنه حکومت و روحانيت و مراجع نيز همراه آن هستند پرداختن به موضوعاتی چون "شعار" و "پرچم" مواردی حاشيه ای و انحرافی هستند. اگر محور همه اين تلاش ها را "آزادی خواهی" و "حق طلبی" و "دموکراسی خواهی" مردم ايران بدانيم بگذاريد با نگاهی مرحله ای به تحولات از افتادن در دام های انحرافی پرهيز کنيم و اشتراکات را پيش ببريم  ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark