جنبش سبز، رأس و بدنه ندارد. درياست و حالا توفانی شده! بابک داد
gooya news / Babak DAD
05-Aug-2009

تهديد دستگيری بزرگان جنبش سبز مانند آقايان موسوی و کروبی و خاتمی، باز هم نشان می دهد مقامات نظام در فهم "ماهيت" جنبش حق طلبانه مردم ايران دچار بدفهمی و گيجی مفرط هستند و حقيقت آن را درک نکرده اند. جنبش سبز يک حرکت خودجوش، کاملا" خودگردان و خودساخته است ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark