شروع "مرحله‌ی جدیدی در تاریخ ایران" در محاصره‌ی کامل پلیس
Deutsche Welle
05-Aug-2009 (one comment)

پس از سخنرانی شاهرودی، احمدی‌نژاد، مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد کرد و پس از امضای متن مربوط به آن، سوگندنامه را به شورای نگهبان داد. شروع یک مرحله‌ی تاریخی جدید به دنبال این مراسم، احمدی‌نژاد در مقامی که شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضاییه، آن را ریاست "دولت کریمه‌ی دهم"، خواند به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در این سخنرانی از انتخابات به عنوان حماسه نام برد و رأی "بیست و پنج میلیونی" خود را نشانه‌ی "هوشمندی" مردم ایران دانست. او سپس به تبلیغ برنامه‌های خود پرداخت و گفت که فرهنگ و هنر را اعتلا می‌دهد، ریشه‌ی تورم را می‌خشکاند، با فساد وبیکاری مبیارزه می‌کند و در عرصه‌ی سیاست خارجی به "فعالیت" پیشین ادامه می‌دهد. احمد‌ی‌ن... >>>

Majid Zahrai

Mahmoud: "This is a new phase in Iranian history"

by Majid Zahrai on

That it is, to be sure!  It started with rigging the elections, went on to murder, torture, and imprisonment and it hasn't stopped yet!


Share/Save/Bookmark