متن كامل كيفرخواست دومين گروه از متهمين پروژه كودتاي مخملي
Fars News
08-Aug-2009

راهكارهاي فروپاشي جمهوري اسلامي ايران :
دشمنان نظام ( مقدس جمهوري اسلامي ايران ) جهت پيشبرد سياست‌هاي مذكور؛ محورهايي را به عنوان راهكارهاي فروپاشي جمهوري اسلامي ايران طراحي، ترسيم و جهت اجرا در اختيار دستگاههاي اطلاعاتي و مؤسسات وابسته قرار داده‌اند كه برخي از آنها عبارتند از:
1) تبليغ و ترويج ضرورت تغيير سياسي نظام؛
2) حمايت‌هاي بين‌المللي از اتحاديه‌هاي كارگري ، اصناف، گروههاي باصطلاح مدافع حقوق بشر و تشكل‌هاي مدني مخالف جمهوري اسلامي ايران.
3) اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران.
4) تقويت مالي نيروهاي مخالف داخل نظام؛ بصورت پنهان
5) شناسايي، جذب و توانمندسازي مراكز و افراد و اقشار مؤثر در جامعه مانند زنان، جوانان، NGOها و ... در جهت نيل به اهداف معين .
با توجه به جدول ترسيمي در تقويم كشور جهت برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 1388؛ برنامه اجرايي اهداف فوق توسط... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark