مردم جلوتر از نخبگان
Etemad Newspaper / Sadegh Zibakalam
11-Aug-2009 (one comment)

بنده مي خواهم يک گام به جلو بردارم و حتي بگويم، موسوي و کروبي بهانه يي بودند تا مردم از طريق آنها اعتراضات و انتقادات خود را بيان کنند. بنده حتي درباره حماسه دوم خرداد هم معتقدم اين حماسه حاصل کار سازماندهي شده خاتمي و حجاريان و حلقه کيان و تاج زاده و... نبود. اين سخن به مذاق بسياري خوش نخواهد آمد اما بنده معتقدم اين حماسه بيش از آنکه يک «آري» به خاتمي و اصلاح طلبان باشد، يک «نه» بزرگ به جناح مقابل و کانديداي آن بود.اين داستان اين بار نيز اتفاق افتاد. البته بنده شخصاً احترام فراواني براي آقايان موسوي و کروبي قائلم و هر بار که آنها اعلام مي کنند نتيجه انتخابات را قبول ندارند، احترام بنده نسبت به آنها بيشتر مي شود.اما اعتقاد دارم اگر فرضاً موسوي، کروبي، هاشمي و... کوتاه مي آمدند و نتيجه انتخابات را قبول مي کردند، مردم با اطمينان آنها را کنار مي زدند و به اعتراضات خود ادامه مي دادند، تا بالاخره يک رهبري قاطع در اين ... >>>

Majid Zahrai

"Mousavi only an excuse for people's objections"

by Majid Zahrai on

This is a very good article.  I highly recommend it.


Share/Save/Bookmark