این دادگاه ها یادآور محاکمات استالین است
Norooz News
13-Aug-2009 (one comment)

نوروز: مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، باارسال نامه ای رگشاده به رییس مجلس خبرگان رهبری با اعلام انزجار از یورشعناصر نظامی، انتظامی، بسیجی ولباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک و خون کشیدنتعدادی از مردم بی دفاع، و همچنین بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسیونخبگان ومردم عادی واعمال وحشیانه ترین رفتارها نسبت به بازداشت شدگان،خواهان رسیدگی به اقدامات و فعالیت ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی ونظامی ودستگاه قضایی در وقایع اخیر شدند.

مصادره آرای مردم , انتخابات 22 خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود.بازگویی وقایع پس از بیست ودوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی ,انتظامی , بسیجی ولباس شخصی واطلاعاتی وبه خاک وخونکشیدن تعدادی از مردمبی دفاع وسپس بازداشت گسترده اهل قلم وفعالان سیاسی ونخبگان ومردم عادل واعمال وحشیانه ترین رفتارهانسبت به آنها ونمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است دل هر انسان آزاد... >>>

Majid Zahrai

Former MP's say "worse than Abu Ghraib"

by Majid Zahrai on

Third letter I have seen this week, asking Hashemi to deal with the injustice in Iran.  Can he do it?  He seems pretty impotent these days.


Share/Save/Bookmark