بار رهبری از دوش آقای خامنه ای برداشته می شود
Rooz online / بهرام رفیعی
15-Aug-2009

اینک تقلب گسترده در خوانش آرا و انتخابی برخلاف خواست اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات، تاکید بر صحت انتخابات ، تبریک زودهنگام به محمود احمدی نژاد و ربط دادن اعتراضات مردم به بیگانگان و فتنه خواندن حوادث پس از برگزاری انتخابات، به طور مشخص تفسیربر بی عدالتی و جانبداری رهبر از یک گروه خاص در کشورشده که این خود یکی از بزرگترین امتیازات رهبر، یعنی "عادل بودن" او را تحت الشعاع قرار داده و او را که درزمان انتخاب به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی،  فقیه نیز نبود از دید بسیاری فاقد شرایط رهبری معرفی کرده است

>>>
recommended by Noosh Afarin

Share/Save/Bookmark