"ميرحسين کروبی"! اسم رمز وحدت جنبش سبز است!
gooya news / Babak DAD
18-Aug-2009

با عبرت از تاريخ و کودتای ٢٨ مرداد و با هوشياری صد در صدی وحدت را پاسداری کنيم و اجازه ايجاد اختلاف بين "ميرحسين کروبی" را ندهيم. با هيچ خدعه و ترفندی، فريب نخوريم و "ميرحسين کروبی" را تحت هيچ شرايطی تنها نگذاريم. پيروزی نزديک است و ما بنا داريم بعد از پيروزی هم از سمبل و نماد وحدتمان "ميرحسين کروبی" حمايت کنيم ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark