اين هايی که مرتکب جرم شده‌اند، ايادی حکومت بوده‌اند
gooya news / موسوی
18-Aug-2009

ميرحسين موسوی با ارسال نامه‌ای به مهدی کروبی، از شجاعت و تعهد او در رابطه با افشای تجاوز در زندان ها، تشکر کرد و ابراز اميدواری کرد که ديگر روحانيان برجسته کشور نيز در افشای جنايت‌ها و تطهير چهره اسلام با او همراهی کنند. موسوی در اين نامه، دستپاچگی "رسانه غيرملی و روزنامه‌های کودتاچيان" را نشانه‌ای از "خبرهای وحشتناکی که ما هنوز اطلاعی از آن ها نداريم" و "آن که دروغ چون چرکی مسموم روز به روز دامنه خود را گسترش می‌دهد" می‌داند و هشدار می‌دهد که کودتاچيان می‌خواهند با تهديد و ارعاب ستم‌ديدگان را به سکوت و انصراف از تظلم وادار کنند. [نامه را بخوانيد]ر ... >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark