احمدی نژاد با چه کسانی می خواهد کار کند؟
Roozonline / Maziar Radmanesh
23-Aug-2009

در پی معرفی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای اداره دولت دهم، سوابق و ویژگی های وزرای معرفی شده مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. "روز" می کوشد در گزارشی با مرور سوابق این وزرای پیشنهادی، امکان شناخت بیشتر کسانی را فراهم آورد که از نظر احمدی نژاد بهترین مدیران برای اداره کشور بوده اند. کسانی که یافتن سوابق "مدیریتی" برای بسیاری از آنها، به دشواری امکانپذیر است. محمود احمدی نژاد که هفته گذشته در یک گفت و گوی تلویزیونی ابتدا شش نفر از وزرایش را معرفی کرده بود در آخرین ساعات پنجشنبه 29 مردادماه و آخرین روز از مهلت دو هفته ای مجلس فهرست کامل گزینه های پیشنهادی اش برای کابینه دهم را به مجلس معرفی نمود. بنا بر فهرست ارایه شده از سوی احمدی نژاد به مجلس "رضا تقی پور برای وزارت >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark