رسوايی‌اش تنها برای معظم له باقی ماند،
gooya news / فرهاد رجبعلی
27-Aug-2009

چطور شده که هر آن که از پس انتخابات در بند شده، به يک باره به تحول رسيده است و منکر گذشته خويش؟ چه بر آنان گذشته که هيچ يک از اصلاح‌طلبان ديروز در دادگاه امروز در زندان‌های ايران اصلاح طلب نمانده‌اند و جملگی از سعيد حجاريان گرفته تا سعيد شريعتی اعتراف به انحراف و اشتباه می‌کنند؟ چطور شده است که سعيد شريعتی با دستپاچگی قبل از آنکه کيفرخواستش صادر شده باشد، لب به اعتراف می‌گشايد و از دادگاه طلب بخشش می‌کند؟

روزهايی نزديک است که قرار است همه را در غم و ماتم فرو برد از برای شکافته شدن فرق سری، اما ديگر مجالی نمانده که ظالم امروز بزرگان‌مان را چنان به اسيری آورده است و قدرت‌نمايی‌هايش را در به بند کشيدن آنان کرده است که آتش بر دل هايمان انداخته.

با ديدن تصاوير دادگاه فرمايشی چهارم که کلکسيونی از چهره های فرهيخته و نخبه کشورمان بود، مويه بر داستان‌های ساختگی مضحک است که خود نظاره گريم و زار می زنيم که چه می‌کند ا... >>>

recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark