بابا مخمل، باهوش!
Rooz Online / Ebrahim Nabavi
02-Sep-2009

فرض کنید مردم شعور دارند، با این شعور چه می فهمند؟

می فهمند که شما بلد نیستید حکومت کنید. وقتی فهمیدند چه می کنند؟

فرض کنید به شما اعتراض می کنند؟ وقتی اعتراض کردند شما چه می کنید؟

آنها را می گیرید و می زنید و بعد می گویید خودشان خودشان را زدند؟ چه می شود؟

مردم می گویند حکومت دروغگوست. وقتی گفتند حکومت دروغگوست چه اتفاقی می افتد؟

نمی گذارید صدای مردم در بیاید. اگر نگذاشتید صدای مردم در بیاید، چه می کنند؟

روی پشت بام خانه شان می گویند مرگ بر دیکتاتور. شما چه می کنید؟

یواش یواش می پذیرید که دیکتاتور هستید. ولی نمی گذارید کسی رسما دیکتاتورتان بخواند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark