خانواده های زندانیان امنیت ندارند
Roozonline / Fereshteh Ghazi
07-Sep-2009

بازداشت دخترک 18 ساله جواد امام که به شکل وحشیانه ای صورت گرفته نشان از عدم امنیت خانواده های بازداشت شدگان سیاسی و مطبوعاتی در ایران دارد. خانواده هایی که سرگردان کسب خبری کوچک از عزیزان دربندشان هستند و آنها را در دادگاههای نمایشی از تلویزیون جمهوری اسلامی می بینند.

پیش از این پسر جوان سعید حجاریان بازداشت شده بود و همسر این چهره اصلاح طلب ساعت ها تحت بازجویی قرار گرفته بود و پیش تر چند لباس شخصی قصد ورود به منزل شخصی احمد زیدآبادی را داشتند که پس از درگیر شدن با نگهبان منزل فرار کرده بودند. آنها در شرایطی قصد ورود به منزل زیدآبادی را داشتند که همسر و سه فرزندش ، تنها بوده اند.

این قضایا سوای اینکه ثابت می کند علیرغم ادعاهای فرماندهان سپاه و مسولان قضایی، عوامل کودتا هیچ برگی برای رو کردن ندارند و قصد دارند با فشاری مضاعف بر زندانیان آنان را به سوی اعترافات دروغین پیش بب... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark