نامه مهدی کروبی خطاب به ملت ایران
Etemad Melli/Soham News / Mehdi Karroubi
14-Sep-2009 (one comment)
سه ماه از سر مملکت ما گذشت، اما چگونه سه ماهی؟ اگر در انتخابات ریاست
جمهوری نهم ما ساعتی به خواب رفتیم و بیدار که شدیم، گویا که به خواب
اصحاب کهف فرو رفته باشیم، همه چیز را دگرگون شده دیدیم؛ در انتخابات
ریاست جمهوری اخیر اما همانطور که پیشتر هم گفته ام دیگر بیدار ماندن تا
صبح هم کارساز نبود؛ چراکه قبح دزدیدی شبانه ریخته و این بار کار به رهزنی
رسیده بود. این اما تازه اول ماجرا بود. هیچ گاه برای من قابل پیش بینی
نبود که یک روز در جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم چنین
پاسخ دهند که دادند. پرسش و ابهام مردم درباره سرنوشت رایی که داده بودند
را پاسخ دادند اما نه با برهان و منطق که با گلوله و باتوم و چماق و ضرب و
شتم. در کوچه و خیابانها هر آنچه را که دور از انتظار بود دیدم؛ صحنه هایی
که خاطرات دوران جوانی ما را زنده می کرد. به مرور زمان و در گذر حوادث
اما خبرهایی دیگر رسید از شکنجه و انج... >>>
recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

He will not be sparred from justice

by mahmoudg on

Karrubi. moussavi, et al. should know not one of them will be sparred from a Western Style Justice, once this Regime is removed.  They were ALL instrumental in bringing this regime into power and they owe it to the Iranian nation to be put on trial for the attrocities and the backwardness they caused Iran.  All mullahs and  those who collaborated with the regime in any capacity are "presumed" guilty and a new judicial system should let their names be made public under a Western style democracy.