دنده شکسته سحرخیز و اتهام زیدآبادی
Rooz Online / Leila Tayyeri
15-Sep-2009

مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز در گفتگو با روز حال عمومی پدرش را خوب توصیف کرد و گفت: در ملاقات دیروز بازجوی پدرم نیز حضور داشته و پدرم چندان صحبتی درباره شرایط و وضعیت خود نکرده است. آقای سحرخیز به خانواده اش گفته که از اخبار ایران از طریق تلویزیونی که در سلول او گذاشته اند آگاه است وبا وجود اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی اخبار را برعکس پخش می کند اما او در جریان اخبار قرار می گیرد. سحرخیز همچنین گفته است که در سلول خود ساعت ها قدم میزند و ورزش می کند اما هنوز اقدامی برای درمان دنده شکسته او صورت نگرفته است. از سوی دیگر یک منبع آگاه به روز گفت که یکی از اتهامات احمد زیدآبادی، ارتباط با سایت روز آنلاین است. به گفته این منبع آگاه قرار بود در جلسه روز گذشته دادگاه معترضان به کودتای انتخاباتی، احمد زیدآبادی را نیز بیاورند اما به دلیل اینکه این روزنامه نگار متن دیکته شده بازجو به او برای قرائت در دادگاه را نپذیرفته، او را به دا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark