مصاحبه با آیت الله حسین موسوی تبریزی: این فشارها تاثیری ندارد
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
15-Sep-2009

پسر آیت الله حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روز دوشنبه به همراه فرزندان آیت الله ناظم زاده و آقای احمدی اعضای این مجمع بازداشت شدند. پیش از آنها هم سه نوه آیت الله منتظری بازداشت شده بودند.در این مورد باآیت الله حسین موسوی تبریزی گفت و گو کرده ایم که بازداشت پسرش را در راستای مسائل سیاسی و وقایع بعد از انتخابات ارزیابی کرده است. این مصاحبه را می خوانیم.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، تشکلی روحانی نزدیک به اصلاح طلبان است که بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد با انتشار بیانیه ای مشروعیت دولت احمدی نژاد را زیر سوال برد. این تشکل که نزدیک به اصلاح طلبان محسوب می شود، در پی اعتراضات مردمی به تقلب گسترده در انتخابات و سرکوب مردم نیز چندین بیانیه صادر و به دادگاههای فرمایشی و کشتار مردم و شکنجه زندانیان در بازداشتگاهها اعتراض کرده بود.آیت الله موسوی تبریزی، دبیر مج... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark