دادطلوع خورشيد ناگزير است! اين شب آبستن نور شده! بابک داد
gooya news / بابک داد
16-Sep-2009

همه يکدل شده اند که "روز ايران"، با نماد يکپارچه سبز، ايران را سبز کنيم و سياهی را بشوئيم و ريشه سياه ستم را از اين خاک در آوريم. باورش داريم. "ايران ما" به طلوع فجر پيروزی بسيار نزديک شده؛ اين بشارت را از اعماق اين سياهی شب می نويسم! ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark