فیلم؛ اعتراض دانشجویان به حضور حامی قاتل در دانشگاه
Iran Press News
28-Sep-2009

فیلم؛ اعتراض دانشجویان به حضور حامی قاتل در دانشگاه

//www.youtube.com/watch?v=HwKxpSLT_UM

فیلم؛ دانشجویان دانشگاه تهران: مرگ بر دیکتاتور (لینک جدید)

//www.youtube.com/watch?v=vV642gFNAz4

فیلم؛ آغاز اعتراضات دانشجويی (دانشگاه تهران 6 مهر )

//www.youtube.com/watch?v=uJs5Z7nEhb0

 

>>>
recommended by didani

Share/Save/Bookmark