چگونه پیشنهاد سبزهای ایرانی نیویورک به احمدی نژاد سر از آلمان درآورد؟
Frankfurter Rundschau / Marcia Pally
29-Sep-2009

شاید ایرانیان مقیم آلمان از پیشنهاد هواداران جنبش سبز در نیویورک به احمدی نژاد به هنگام سفر وی به این شهر بی خبر باشند و نشنیده باشند که آنها برای خلاصی مردم ایران از دست رئیس دولت بعد از نهم گفته بودند که اگر او در او نیویورک بماند هم اقامت برایش میگیرند، هم استاد دانشگاهش میکنند تا احیاناً تاریخ اروپا و هولوکاست را درس بدهد، هم سعی میکنند که مقامات دانشگاه مربوطه را متقاعد کنند که در امتحان انگلیسی برای پذیرشش به عنوان استاد سخت نگیرند و با ارفاغ به او، هر نمرهای که آورد آن را در سه ضرب کنند، همچنان که در ایران هم رایش را در سه ضرب کردند و هم ...

آری، ایرانیان مقیم آلمان شاید این پیشنهاد گزنده و سراسر طعنه آمیز را نشینده باشند، ولی بخشی از مردم روزنامه خوان آلمان از آن باخبر شده اند. کسی هم که در این زمینه اطلاع رسانی کرده، خانم مارسیا پلی

>>>
recommended by sobh

Share/Save/Bookmark