حکومت ایران اسیر منافع روسیه
Sohrabestan
30-Sep-2009

سفر ننگین احمدی نژاد به نیویورک، در کنار همه آبرو ریزیها و شکستهایی که برای کودتاچیان داشت، از حیث اثبات سلطه روسیه بر نظام ایران، بسیار تحقیرآمیز و ناراحت کننده بود. هنگامی که اوباما در ملاقات با مدودف، پرده از اطلاعات دقیق آمریکا از مرکز محرمانه غنی سازی ایران برداشت، توقع دولت آمریکا این بود که مدودف با تماس با احمدی نژاد که او هم در نیویورک بود، موضوع را به وی گفته و او را وادار نماید تا وجود چنین مرکزی را اعلام نماید، ولی در کمال ناباوری، مدودف بدون اینکه احمدی نژاد را آدم حساب کند، مستقیماً با کانال ارتباطی خود در تهران تماس گرفت و به آنها هشدار داد. خامنه ای در اجرای اوامر روسها بلافاصله دستور داد تا در اعلامیه ای چند سطری و مغشوش، موضوع را اعلام کنند. سرداران کودتا حتی نیازی ندیدند که احمدی نژاد را از موضوع خبردار کنند و بفاصله چند ساعت پس از اعتراف رسمی حکومت به وجود مرکز مخفی غنی سازی، احمدی نژ... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark