موزه‌ بريتانيا علت امانت ندادن منشور کورش را شرايط ايران خواند
Radio Farda
09-Oct-2009

موزه‌ بريتانيا در لندن، عدم انتقال و امانت دادن استوانه کورش به ايران را بدلیل شرايط سياسی داخلی ايران خوانده است.
حميد بقايی، معاون محمود احمدی نژاد، رييس‌ جمهوری اسلامی و رييس سازمان ميراث فرهنگی ایران، اظهارات مسؤولان موزه‌ بريتانيا را بهانه دانسته و از امکان قطع همكاریهای فرهنگی با موزه‌ بريتانيا گفته است.
با این وجود موزه‌ بريتانيا اعلام كرده است بر تعهدش برای امانت دادن منشور كوروش به دولت ايران پايبند و اميدوار است هرچه زودتر شرايط لازم برای انتقال اين اثر تاريخی به ايران فراهم شود.
از استوانه کورش بعنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد میشود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark