آقای خامنه ای حتی بر "بهنود صغير" هم "ولايت" نداشت!
Babak Dad's Weblog via gooya.com / Babak Dad
12-Oct-2009

ما ساکنان نفرين زده سرزمينی هستيم که "ولايت خداگونه" آقای خامنه ای، قرار بود حافظ جان و مال و ناموس شهروندان و رعايا باشد. اما اين ولايت چنان مستهلک و بدردنخور و فاسد است که حتی نوجوان صغيری مثل بهنود شجاعی را هم نمی تواند از مرگ و اعدام برهاند. ولايت مطلقه فقيه، نسبتی با زندگی و جوانی و نيکی ندارد و تشنه اعدام و خونريزی است. ولايت مطلقه، ابزاری است مطلقا" در اختيار زراندوزی و زورگويی و تزوير حاکمان تا مردم از زور بيکسی و بی پناهی، غريبانه مقابل زندان اوين جمع شوند و از مادر و پدر احسان(مقتول) خواهش کنند "بهنود" نوجوان را ببخشند و از اعدامش منصرف شوند. آيا اين والی و سرپريت و سلطان صالح(!)، حتی يکی از نمايندگان خود را در ميان آن مردم فرستاد تا خانواده مقتول را از صرافت اعدام "بهنود" بياندازند؟

و تو ببين! سرزمينی که روزگاری سرزمين نيکوکاران و بخشندگان بود و "خاک مهربانان بود ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark