آقای خامنه ای! لطفا" زنده بمانيد!
gooya news / Babak DAD
21-Oct-2009
» آقای خامنه ای! مردم شما را نمی خواهند. شما مظهر تفرعن، غرور و نخوت فرعونی و فساد به طور مطلق شده ايد و مردم ما با هر زبانی اين واقعيت را با شما خواهند گفت تا يا خودتان از مسند نامشروع قدرت کنار برويد و قدرت را به ملت بسپاريد و يا اين فشار ميليونی شما و تاج و تخت نامشروع تان را فروبريزد. در هر صورت شما گريزی نداريد جز اين که برويد. کاش زنده بمانيد، بهار سبز ما را ببينيد و بعد مانند سياهی زمستان برويد. فقط مدتی زنده بمانيد!

جناب آقای خامنه ای!
شايعه مرگ شما در هفته قبل در دنيا پيچيد که خبری بسيار ناگوار بود و هست! خواهش می کنم دست کم مدتی ديگر زنده بمانيد. ما شما را زنده می خواهيم. خيلی طول نمی کشد. سعی کنيد زنده بمانيد و بهار را و خروش سبز اين ملت را ببينيد. خروشيدن سبز بهار از دل اين زمستان سياه، خروشی ديدنی است. بخصوص برای شما که اسير عصر يخبندان هستيد و جمود و انجماد تمام وجود شريفتان را فرا گرفته است! زنده بمانيد برای ديدن ر... >>>

recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark