رواج صیغه "در بازار سکس"
Deutsche Welle
02-Nov-2009

حاکمیت اسلامی رابطه جنسی را تنها در قالب زناشویی طبق
موازین شرعی می‌پذیرد، و هر نوع رابطه میان مرد و زن را خارج از چارچوب
خانواده منع می‌کند. مدافعان حقوق زنان انتقاد می‌کنند که فشارها و
محدودیت‌ها عملا فقط بر زنان تحمیل می‌شود. در اینجا هم درست مانند حجاب،
این زنان هستند که باید زیر چادر اسیر بمانند، تا مردان از "وسوسه شیطانی"
در امان باشند!

متعه، یک راه حل؟

منتقدان فقه سنتی عقیده دارند این تنها زنان هستند که
ناگزیرند فشار موازین شرعی را تحمل کنند، زیرا "جامعه اسلامی" این امکان
را برای مردان فراهم آورده که از نظر جنسی در "آزادی و رفاه" کامل باشند.
آیین شرع به مرد مسلمان اجازه می‌دهد که چهار زن عقدی (ازدواج دایمی)
داشته باشد و در کنار آن از ازدواج موقت نیز بهره ببرد، که در متون دینی
به "متعه" یا صیغه معروف است.

>>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark