گذشته‌ای که نمی‌گذرد،
Gooya News / Shadi Sadre
23-Dec-2009

اگر مرگ آيت‌الله منتظری، فرصتی باشد برای خواندن زندگی او و خاطرات او، فرصتی نيز هست برای بازخوانی تاريخ نقض سيستماتيک حقوق بشر در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی و يادآوری اين واقعيت که حقوق بشر، نه گزينشی است و نه استثنايی. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم از ۲۲ خرداد ۸۸ آغاز نشده‌است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark