ارتجاع حاکم بر موج سبز
Mahmag.org / Moslem Mansouri
03-Jan-2010

سال هاست که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انفجار خشم توده های به جان آمده، جدا از سرکوب فیزیکی، مانند تمامی دولت های سرمایه داری، سرکوب بزرگ تر و خطرناک تری را به کار گرفته است.

دولت های سرمایه داری و این رژیم برای اینکه آدرس مبارزه ی مردم زحمتکش را به نا کجا آباد ببرند، راه نجات را از درون خود سیستم به جامعه نشان می دهند تا بند ناف مردم از سیستم قطع نشود. آنها برای این منظور با ترفندهای گوناگون از جمله با برگزاری انتخابات، برای جامعه نمایش تعزیه راه می اندازد...

در تعزیه چند ظالم وجود دارند و چند مظلوم. برای به صحنه آوردن تعزیه افرادی که نقش ظالم و مظلوم را بازی می کنند، کمال همکاری را با هم دارند. منتها با این تفاوت که در تعزیه مردم تماشاچی هستند ولی در جامعه مردم حضور دارند و مبارزه می کنند. به همین جهت دولت ها مجبورند هر بار با مکانیزم پیچیده تری تعزیه راه اندازند و در نقش ظالم و مظلوم صحنه گردانی کنند.

بزرگ تر... >>>

recommended by Sayeh Hassan

Share/Save/Bookmark