این یک قتل سیاسی است
Rooz Online / Omid Memarian
13-Jan-2010

دکتر احمدشیرزاد، نماینده مجلس ششم، استاد فیزیک و از دوستان دکتر مسعودعلی‌‌محمدی که روز سه شنبه دریک ترور مشکوک به قتل رسید، درمصاحبه با روز با شرح ویژگی های شخصیتی وی گفته است "آنچه درخصوص این ترور توسط دستگاه تبلیغی دولت گفته می شود تنها مبتنی برتحلیل است." به گفته او "از این پس باید تدریس فیزیک را نیز به مشاغل سخت اضافه کرد." شیرزاد که طی ۴۸ ساعت گذشته ساعت‌ها درکنار خانواده مرحوم علی‌محمدی بوده، از«شوکی» سخن گفته که به خانواده این استاد دانشگاه وارد شده است.

آقای شیرزاد، شما از نزدیک با دکترمسعودعلی‌محمدی آشنا بودید. اگر قرارباشد در چند جمله ایشان را توصیف کنید چه می گویید؟

ایشان فوق العاده درکارشان جدی بودند. پرتلاش بودند. مجموعا ۵۸ مقاله دانشگاهی در رشته تخصصی خودش منتشر کرده بود که رکورد خیلی خوبی است و ما در ایران واقعا چنین موردی کم داریم. اگر چه ممکن است همه این مقالات در یک کیفیت نباشد، اما در مجموع ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark