کن لوچ جشنواره فيلم فجر را تحريم کرد
bbc persian
29-Jan-2010 (one comment)

در حالی که برگزاری بيست و هشتمين دوره جشنواره فيلم فجر در سايه ابهام ها و ترديدهای ناشی از نارضايتی تعداد زيادی از سينماگران ايرانی و تحريم جهانی آن از سوی فيلمسازان خارجی در تهران ادامه دارد، کن لوچ کارگردان نامدار و چپ گرای انگليسی و تعداد ديگری از سينماگران سرشناس جهانی، اعلام کرده اند که از شرکت در جشنواره فيلم فجر امسال معذورند.

در حالی که نسخه پيش شماره جشنواره فيلم فجر با تصويری از کن لوچ و اريک کانتونا فوتباليست مشهور و بازيگر فيلم در جستجوی اريک کن لوچ به بهانه نمايش فيلم لوچ در جشنواره فيلم فجر امسال، منتشر شد، اين فيلمساز سرشناس با ارسال نامه ای به مقامات فرهنگی ايران اعلام کرد که از شرکت در جشنواره انصراف داده و

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Asghar_Massombagi

Bravo, Ken Loach

by Asghar_Massombagi on

Good to see people like Loach living up to their own convictions. Back in the 70's, the great Francois Truffaute used to always beg off from attending, even when his film Day for Night screened at the Festival in Tehran. Truffaute  and others also interrupted the Cannes back in 1968 when the riots were going on in Paris.  Films  and film business have to take a back seat when they're hanging people in the streets because they dare to protest against their government.