فروردین ۱۳۸۹ (هفتهٔ دوم) ه
FreeVom / Foad Manshadi
03-Apr-2010

پیام فنائیان به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد -

بازداشت مجدد بهنام و سهیل
روحانی فرد، از شهروندان بهایی -

ملاقات اعضای یاران ایران در ٥ فروردین -

انتقال درسا سبحانی از انفرادی به سلول چندنفره -

آرتین غضنفری، شهروند
بهایی آزاد شد

>>>
recommended by foadmanshadi

Share/Save/Bookmark