حکم یکی از فرماندهان نیروی انتظامی متهم به فساد اخلاقی صادر شد
Kaleme
20-Apr-2010 (2 comments)

مطابق این گزارش و حسب بررسی های چندین ماهه دادگاه، فیلمی که ادعا می شد از فساد اخلاقی متهم منتشر شده خلاف واقع بوده است و اساسا چنین فیلمی وجود ندارد.

کلمه: پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی پس از ۲ جلسه دادگاه در بهمن و اسفند ماه سال گذشته، نهایتا در آخرین جلسه فروردین ماه امسال قطعی و این مقام متهم به فساد اخلاقی و مالی، به شلاق، حبس و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش سایت جهان، مطابق این گزارش و حسب بررسی های چندین ماهه دادگاه، فیلمی که ادعا می شد از فساد اخلاقی متهم منتشر شده خلاف واقع بوده است و اساسا چنین فیلمی وجود ندارد.

دادگاه همچنین فساد اخلاقی این مسؤول سابق نیروی انتظامی را آنطور که رسانه ها نوشته بودند تکذیب کرد.

طبق آنچه سایت جهان نوشته است نامبرده از فساد مالی تبرئه گردید و هیچگونه شاکی خصوصی نیز نداشته است.

>>>
Shifteh Ansari

The police chief who prayed with 6 naked women

by Shifteh Ansari on

Video?!! What video?!!! The home video which showed the Tehran Police Chief doing a namaaz jama'at with six naked hookers has "disappeared" during this trial!  Now they say a video clip never existed!  The laws of Islamic Republic of Iran governing people's private lives and affairs inside their homes, obviously, only apply to ordinary citizens of Iran who have had no privacy from the authorities for the past 30+ years.  Az maa behtaroon can get away with...well, namaaz-e jama'at with six naked hookers.


Share/Save/Bookmark

 
Fatollah

unfortunately!

by Fatollah on

How about applying some Sharia laws here ... ?