از زراعت در ورامین تا جنایت در اوین!
gooya news / احمد وحدت خواه
17-Jun-2010

نقطه ضعف همه نسل های روشنفکری معاصر ما در ندیدن تضاد های عمیق فرهنگی میان قشر روستاییان محروم ما با جمعیت شهرنشین و پیدا کردن راه حلی برای همزیستی میان این دو بخش بزرگ از جامعه ایرانیان در کنار هم بوده است. تا جائیکه می توان گفت منبع ایدثولوژیکی تمامی جنایات و سرکوبهای پس از انقلاب اسلامی در میهن ما، به ویژه در یک سال اخیر، نوعی انتقام فرهنگی جامعه روستایی از طبقات شهر نشین ما بوده است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark