مجلس را اشغال کنید برادران!
Rooz / Noushabeh Amiri
22-Jun-2010

استخوان لای زخمی که گاه، تکصدایی از آن بر می خیزد که: کجاست میلیاردهای خزانه! چه شد پرونده کوی دانشگاه! برمتهمان کهریزک چه رفت؟ این معاون دارای مدرک جعلی، در راس "حلقه باند فاطمی" چه می کند. این رئیس جمهور منصوب، چرا مملکت، کرورکرور، به سپاه وامی گذارد؟ چه شد برنامه توسعه 5 ساله؟ چیست این قراردادها که هر روز می بندید با کسانی در آن سوی ناکجا آبادها؟ خزر از چه رو دادید؟ زیر نشان خلیج فارس چرا نشستید که "فارس"اش افتاده بود؟ این نامه های بی سرو ته از چه رو می نویسید؟

اشغال کنید این مجلس را تا بدانیم در عصر "آقا"، عصر آقای خامنه ای، عصر نایب امام، خود امام، اصلا عصر پیامبر [نگفته اند مگر این را؟] مجلس اسلامی را چه به پرسش و چه به نطق پیش از دستور؟ ببندید تا بدانند و بدانیم مجلسی که 5 سال است، تن به استبداد دینی و افزون برآن، استبداد نظامی، سپرده، چه اندازه خوش خیال بوده که ندیده ست چنین روزی در آینه زمان.

گل بگیرید "پاتوقی" را ... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark