قطع ید 5 سارق در زندان مرکزی همدان
ILNA
22-Jul-2010 (one comment)

سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای 25 سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند.
ایلنا: اکبر بیگلری با بیان اینکه سرقت از گناهان نابخشودنی به شمار می رود گفت: سرقت دارای اقسامی است،مسلحانه، کیف قاپی، معمولی که سرقت حدی نیز یکی دیگر از انواع سرقت به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه جرایم به دو دسته تقسیم می شوند و برخی شخصی و برخی دیگر حق اللهی است اظهارداشت: سرقت جز جرایم دو جنبه ای است و هردو را شامل می شود که اگر متهم رضایت شاکی را جلب کند در نهایت محکوم می شود چرا که جنبه حق اللهی جرم هنوز باقی مانده است.
وی در خصوص مشخصات سارقین و جرایم آنها بیان داشت: 5 سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای 25 سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هست... >>>

Shifteh Ansari

"Fortunately, only a few of them are from Hamadan"

by Shifteh Ansari on

The Hamadan Prosecutor, Akbar Biglari, had this to say about the savage act of amputating the hands of five people in Hamadan:

"The average age of the thieves whose hands were cut off today was over 25 years and they had all committed large thefts; fortunately, just a few of them are from Hamadan."

I guess that's the consolation prize for the public and for those who lost limbs to this barbaric sentence--just a few of them are from Hamadan.Share/Save/Bookmark