محمدرضا پهلوی: سرگشته میان مذهب و فرنگی مآبی
BBC
29-Jul-2010 (2 comments)

از آن پس عناصر مذهبی از میانه رو های قم تا افراطیان فدائی اسلام تا بیست سالی بعد تا جائی که جامعه تکان خورده و متفاوت ایرانی اجازه می داد در مسیر ارتجاع تاخت و تاز کردند. مدارا با مذهب چنان بود که کشندگان کسروی بی پیگرد رها می شدند.

تا هفته های آخر رژیم در هیئت وزیران و ساواک، آخوندها را به چشم متحدان بالقوه در برابر خطر کمونیست ها و چریک ها می دیدند و عملا در اختیار فعالیت های انقلابی آنان بودند.

شاه که از آغاز می پنداشت به کمک ارتجاع مذهبی می تواند به جنگ کمونیسم برود سرانجام بیداری تلخ خود را در یکی شدن کمونیست ها با اسلامیان به رهبری [آیت الله] خمینی ـ اتحاد سرخ و سیاه و مارکسیسم اسلامی ــ که اصطلاحات خودش بود دید.

اما تنها ملاحظات سیاسی نبود. کسی که از آغاز خود را نظر کرده مقدسان می پنداشت و هنگام سفر همه آئین های خرافی واپس مانده ترین افراد ملت خود را به جا می آورد و دستی که به ضریح می گرفت از سر عوامفریبی نم... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Shah and Islam from his own mouth

by Masoud Kazemzadeh on


Masoud Kazemzadeh

Shah and Islam

by Masoud Kazemzadeh on