انتشار گزارش ۱۴۵ صفحه‌ای قاضی رابرتسون در باره کشتارهای سال ۶
GOOYA NEWS / Radio FARDA
29-Jul-2010 (one comment)

 بنياد عبدالرحمان برومند همراه با انتشار گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون، خبرنامه ای در سه صفحه نيز منتشر کرده و در آن می نويسد: وظيفه اصلی اين بنياد حفظ خاطره قربانيان سياسی، اعاده حيثيت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است و می افزايد بدين منظور از قاضی رابرتسون کيوسی، مولف کتاب «جنايت عليه بشريت» و کتب ديگر که تا حال دست کم ۲۰۰ پژوهش برای دادگاه های حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالی کيفری و دادگاه های ديگر تهيه کرده خواسته است تا با مراجعه به اسناد اين بنياد و اسناد موجود ديگر تحقيقی درباره کشتارهای سياسی سال ۱۳۶۷ در ايران انجام دهد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
MM

thanks - a good start for future investigations by free Iran

by MM on

.