هيچ‌کس به اندازه اين شاهزاده "لال" شفاف سخن نگفته‌است،
کيهان لندن / الاهه بقراط،
02-Aug-2010

جنبش سبز همان‌گونه که زمينه را برای آزمون حرف و عمل بسياری از مدعيان فراهم ساخت، امکان سنجش رضا پهلوی را نيز در اختيار مخاطبان وی نهاد. با اين جنبش برخی که اصرار می‌ورزند وی بايد به خاطر ديکتاتوری پدرش مسئوليت بپذيرد و چه بسا "توبه" کند و از درگاه ملت "پوزش" بخواهد، خيلی زود در برابر يک تناقض قرار گرفتند: چه‌گونه آن‌ها از رضا پهلوی به دليل عمل‌کَرد پدرش پاسخ می‌خواهند ولی هم‌زمان به پشتيبانی از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می‌پردازند که بايد پاسخ‌گوی عمل‌کَرد خودشان در زمان زمامداری‌شان در نظامی باشند که اقدامات‌اش در فرهنگ و عرف جهانی، نامی جز جنايت عليه بشريت ندارد!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark