اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت نوزدهمين سالگرد قتل شاپور بختيار
Gooya News / Gooya
04-Aug-2010

"من معتقدم که يک اصل در تمام ممالک مترقی جهان است که نامش حاکميت ملی است . اگر ملت حا کم است و اگر حاکميت متعلق به ملت است ، پس خود ملت بايد تعيين کننده سرنوشت خويش باشد و بگويد چگونه نظامی را پذيرا ميشود . من از زمان دکتر مصدق تا کنون هرگز نظرم را در اين خصوص تغيير ندادم . آنچه برای مردم ايران مهم است اين است که کدام حکومت، عدالت و آزادی را اجرا ميکند . کدام نظام ضامن پيشرفت و خوشبختی ملت است . حرف اصلی من اين است که اصولا معتقد به داخل کردن مذهب در امور مملکتی نيستم چه اسلام راسيتن و چه اسلام دروغين آقای خمينی ... من اول انسانم ،سپس ايرانی ام و در يک خانواده مسلمان زاده شده ام . مسلمانم و مسلمان خواهم ماند . اما اول برای من انسان بودن و شرف انسانی مطرح است."
شاپور بختيار

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark