به اين "خواری تاريخی" می‌توان پايان داد
Gooya News / بهروز آرمان
05-Aug-2010

مروزه "نظام" بازاری-وارداتی "ولايی"، پيامد همان "داد و ستدهای" بی‌دادگرانه‌ای است که قائم‌مقام‌ها برای ايران "زيان‌بخش" می‌دانستند. برای پايان‌دادن به اين "خواری تاريخی"، بايد نيرو بسيجيد و در اين برش سرنوشت‌ساز تاريخی، با بهره‌گيری از همه‌ی اشکال مبارزاتی مورد پشتيبانی توده‌ها، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه‌های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و سازمانی به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" (گفته‌ی وزير مختار وقت انگليس)، به پيروزی‌های "پرچم‌دار" آگاه و دليرش چشم دوخته‌است

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark