"ايران، ايران": نقش تازه‌ی احمدی‌نژاد و رحيم مشايی
Gooya News / شکوه ميرزادگی
11-Aug-2010

اين روزها همه جا سخن از گردهمآيی تعدادی ايرانی است که به عنوان ميهمان حکومت اسلامی به ايران سفر کرده اند. ويدئوهای مربوط به اين همايش «سفيران تبليغاتی آقای احمدی نژاد» که در سايت های مختلف منتشر شده يا سبب شوخی و خنده است و يا باعث عصبانيت مردمانی که باورشان نمی آيد هنوز کسانی پيدا می شوند که آماده اند تا آبرو باخته وسيله ی تبليغات حکومتی باشند که تيغ بی امان به روی مردمان آزادی خواه، صلح دوست، و بی سلاح کشيده است.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark