فرد يا نظام؟ مسئله اين است!
Gooya NEWS / بابک داد
11-Aug-2010

ما سال‌هاست گرفتار "بند نقش ايوانيم"، در حالی که اين "خانه از پای بست ويران است". يک‌بار برای هميشه بايد بنشينيم و خانه‌ای از نو و استوار بنا کنيم. اين کار هم بسيار سخت است، هم کلی هزينه و عوارض دارد. اما برای باقی عمر، ما و نسل‌های بعدی‌مان را از کابوس استبدادزدگی رهايی می‌بخشد و از اين دايره فروبسته‌ای که مدام دور باطل‌اش را از سر می‌گيريم، رهايی خواهد داد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark