چرا بايد اظهار ندامت کنيم، از زندان و اعدام ترسی نداريم،
gooya news
17-Aug-2010

جمعی از زندانيان عقيدتی سياسی زندان رجايی شهر با نگارش نامه ای به دادستانی تهران با اشاره به درخواستهای وی از زندانيان برای ابراز ندامت آورده اند: شما ما را نصيحت کرديد، اجازه دهيد ما نيز به شما و روسايتان انذار دهيم؛ ما به عنوان فرزندان مسلمان ايرانی که در اسارت شما هستيم و زنان و مردانی که در راه آزادی وطنمان از زندان و اعدام ترسی نداريم.به شما و تمام روسا و همکارانتان نصيحت می کنيم بيش از آنکه دير شود به درگاه خدا توبه کنيد، پست های فرمايشی و نمايشی را ترک کنيد و به آغوش ملت بازگرديد.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark